Karaboon

STORY

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จับมือ ภาคีเครือข่ายเปิดตัวร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบใหม่ภายใต้   แบรนด์ “การบูร” ซึ่งเป็นแนวคิดร้านต้นแบบเฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์ “การบูร” โดยโมเดลร้านป๊อปอัพสโตร์นี้จะเน้นผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพตามแนวคิด “ร้านของคนไทย เพื่อผู้ประกอบการไทย” โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรไทยทั้งในและต่างประเทศ  โดย “ร้านการบูร” จะเป็นร้านค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุค New Normal

ภายในร้านมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรระดับพรีเมี่ยม อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Awards), รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal Products), ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Quality Thai Herbal Products),  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีอัตลักษณ์หรือ OTOP อันเป็นภูมิปัญญาของพื้นถิ่น และ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร OEM ภายใต้แบรนด์ “การบูร”