กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือภาคีเครือข่าย เปิดตัวร้านป๊อปอัพสโตร์ “การบูร” คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพ เป็นโมเดลร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบใหม่ในยุค New Normal

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจับมือภาคีเครือข่ายเปิดตัวร้านผลิตภัณฑส์มุนไพรรูปแบบใหม่ภายใต้แบรนด์ “การบูร” เพื่อตอบโจทย์ไลฟส์ ไตล์ ในยุค New Normal ที่งานหมอยา ท่าสุขสยาม วันที่ 9-15 กรกฎาคม 2563 ณ ลานเมือง 1-2 ชั้น G เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร วันนี้ (9 กรกฎาคม 2563 ) ที่งานหมอยา ท่าสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม กรมการแพทยแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม นายกแพทยสมาคม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และนายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล กรรมการบริษัท มอร์ เมดดิคัล จํากัด ร่วมเปิดตัว ร้านป๊อป อัพสโตร์“การบูร”ซึ่งเป็นแนวคิดร้านต้นแบบเฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์“การบูร”โดยโมเดลร้านป๊อปอัพสโตร์นี้จะเน้นผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุณภาพตามแนวคิด “ร้านของคนไทย เพื่อผู้ประกอบการไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ สมุนไพร ส่งเสริมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรไทยทั้งในและต่างประเทศ โดย “ร้านการบูร” จะเป็นร้านค้าที่ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตล์ในยุค New Normalภายในร้านมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรระดับพรีเมี่ยม อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับรางวลัจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมนุไพรดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี(PrimeMinister Awards), รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal Products), ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Quality Thai Herbal Products), ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยท่ีมีอัตลักษณ์หรือ OTOP อันเป็นภูมิปัญญาของพื้นถิ่น, และผลิตภัณฑ์ สมุนไพร OEM ภายใต้แบรนด์ “การบูร”ภายในร้านการบูร จะจัดจําหน่ายผลิตภัณฑส์มุนไพรไทยท่ีประกอบไปด้วย 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชีวิตประจําวัน (Daily Life), ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชะลอวัย (Anti-Aging), ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (Functional Foods & Drinks), ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร (Herbal Medicine) และผลิตภัณฑ์สปา (Spa) ซึ่งจะมีรูปแบบร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรในแบบต่างๆ อาทิเช่น รูปแบบร้านค้าปลีก, รูปแบบ Kiosk ในร้านขายยา ใน supermarket ตลอดจนร้านค้าของกลุ่มพันธมิตร คู่ขนานไปกับการทํา online platform เพื่อสร้างยอดจําหน่ายและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรให้แก่ประชาชน และการพัฒนารูปแบบชั้นวางสินค้า (Product Shelf) มีข้อมูลและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอธิบายสินค้ามีคู่มือและแนวทางการจัดตั้งร้านผลิตภัณฑ์สมนุ ไพรไทย และต่อยอดการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในไลน์แอด เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ในเฟสต่อไป โดยในเฟสแรกจะดําเนินงานในรูปแบบ Kiosk ในร้านขายยา และซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําร่วมกับร้านค้าปลีกการบูร ที่ศูนย์การค้าใจกลางเมืองในจังหวัดต่างๆ ตลอดจนในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มจุดจัดจำหน่ายอีกจํานวนมากทั้งในเครือข่ายพันธมิตร ร้านเฟรนไชสก์ารบูร และร้านค้าสวัสดิการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ที่จะดําเนินการในช่วงต้นปี 2564โดยในงานวันนี้ ทางท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมนุ ไพร OEM ภายใต้แบรนด์ “การบูร” 2 รายการ คือ ยาแคปซูลฟ้า ทะลายโจรสกัดและสารสกัดอนุภาคนาโน กระชายขาวจากธรรมชาติ โดยยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัดนั้น มีคุณสมบัติที่โดดเด่น เพราะในหนึ่งแคปซูล จะประกอบด้วยสารแอนโดรกราโฟไลด์ 20 มก. ซึ่งถือเป็นการวางมาตรฐานใหม่ใน การรักษาอาการไข้ อีกท้ังช่วยบรรเทาอาการหวัด และอาการเจ็บคอที่มาจากเชื้อไวรัสด้วยยาฟ้าทะลายโจร ซึ่งผ่านมาตรฐานการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณต่อ อย. ในหมวดยาสามัญประจําบ้าน ส่วนอีกผลิตภัณฑ์ คือ เอ็มดี ไลท์ สเปรย์ (MDlight SPRAY) สารสกัด อนุภาคนาโนกระชายขาวจากธรรมชาติที่ใช้ทําความสะอาดแบบไม่ต้องล้างออกโดยสเปรย์ที่ผิวกายใบหน้ามือไม่ทําให้ผิวแห้ง ใช้ได้ดีกับทุกพื้นผิวเช่นบนหน้ากากผ้า เสื้อผ้า หรืออุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ลดกลิ่นอับ และออกฤทธิ์ปกป้องนาน24ชม.กรณีไม่ล้าง ออก ซึ่งตัวสารสกัดอนุภาคนาโน กระชายขาวนั้น ได้ผ่านการทดสอบทางห้องปฏิบัติการว่า มีประสิทธิภาพกําจัดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัสหลายชนิดผู้ท่ีสนใจกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์ไอดี : @karaboon หรือที่แฟนเพจเฟสบุ๊ค : Karaboon Online Store หรือที่เบอร์โทร 0635325717